Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Standardne funkcije u Turbo-PASCAL-u

U turbo PASCAL-u ugrađeno je nekoliko standardnih funkcija. Ove funkcije nije potrebno dodatno najavljivati preko USES delklaracione naredbe za deklaraciju biblioteka. Funkcije se u pascalu ponašaju kao operandi, tj. delovi izraza. Vrednost funkcije određuje kog tipa je funkcija. Sintaksa funkcije u PASCAL-u je:

ime_funkcije[(spisak_parametara)]

Parametara ne mora biti kao što ćemo dole videti a ako ih ima više, odvajaju se zarezom.

Pri tome ćemo se voditi pravilom da i, j, ... predstavljaju celobrojne argumente, x, y, ... decimalne, c argumente tipa CHAR a S, SS, ... tekstualne argumente.

A. ORDINARNE - (CHAR, celobrojni, nabrojivi i intervalni tip.)

 • Ordinarni broj

  Ord(o)

  Vrednost funkcije je redni (ordinarni) broj argumenta. Ako je u pitanju tip CHAR, tada je to mesto znaka o u tabeli ASCII znakova, kada je vrednost ove funkcije od 0 do 255. .

 • Sledeća konstanta

  Succ(o)

  Vrednost funkcije je broj koji sledi nakon a tj. a+1. Funkcija je istog, tipa kog je i argument o, a odnosi se samo na ordinarne tipove. Ako je argumenat tipa char ili nabrojivog, tada je njena vrednost sledeći znak u tabeli ASCII znakova odnosno sledeća konstanta u nabrojivom tipu.

 • Prethodna konstanta

  Pred(o)

  Vrednost funkcije je broj koji prethodi i tj. i-1. Funkcija je istog, tipa kog je i argument o, a odnosi se samo na ordinarne tipove. Ako je argumenat tipa char ili nabrojivog, tada je njena vrednost prethodni znak u tabeli ASCII znakova odnosno prethodna konstanta u nabrojivom tipu.

B. ARITMETIČKE - (celobrojni i decimalni tip.)

 • Apsolutna vrednost broja

  Abs(a)

  Vrednost funkcije je apsolutna vrednost broja a. Funkcija je istog, aritmetičkog tipa kog je i argument a.

 • Kvadrat broja

  Sqr(a)

  Vrednost funkcije je kvadrat broja a. Funkcija je istog, aritmetičkog tipa kog je i argument a.

C. CELOBROJNE

 • Zaokruživanje decimalnog izraza

  Round(x)

  Vrednost funkcije je broj koji se dobije kada se realan izraz x zaokruži na ceo po praviloma zaokruživanja. Funkcija je tipa longint.

 • Odsecanje decimala decimalnog izraza

  Trunc(x)

  Vrednost funkcije je broj koji se dobije kada se realanom izrazu x odseku decimale. Funkcija je tipa longint.

 • Dužina (broj znakova) tekstualnog izraza

  Length(S)

  Vrednost funkcije je broj znakova od kojih je tekstualni izraz S sastavljen. Funkcija je tipa byte jer je maksimalan broj znakova u stringu 255.

 • Mesto prvog pojavljivanja podstringa u stringu

  Pos(SS, S)

  Vrednost funkcije je mesto prvog pojavljivanja podstringa SS u stringu S. Ako se podstring SS ne nalazi u stringu S, vrednost funkcije je 0. Funkcija je tipa byte jer je maksimalan broj znakova u stringu 255.

 • Sve ordinarne funkcije mogu da se primene i na operande celobrojnog tipa.
 • Sve aritmetičke funkcije mogu da se primene i na operande celobrojnog tipa.

D. ZNAKOVNE

 • Određivanje karaktera kada znamo njegov ordinarni broj

  Chr(i)

  Vrednost funkcije je znak koji se nalazi na mestu i u ASCII tabeli znakova. I je izraz tipa BYTE.

 • Pretvaranje malog slova u veliko

  UpCase(c)

  Vrednost funkcije je veliko slovo C ukoliko je c malo slovo ('a'..'z'). Ako je u pitanju bilo koji drugi znak, tada on sam postaje vrednost funkcije. c je znakovni operand.

 • Sve ordinarne funkcije mogu da se primene i na operande tipa CHAR.

E. DECIMALNE

 • Ostatak decimalnog izraza

  Frac(x)

  Vrednost funkcije je broj između 0 i 1 koji se dobije kada se od vrednosti decimalnog broja oduzme njegov celobrojni deo.
  PRIMER Frac(5/4) je 0.25

 • Ludolfov broj, konstanta π

  Pi

  Vrednost funkcije je 3.1415926535897932385

 • Sinus

  Sin(x)

  Vrednost funkcije je sin x.

 • Kosinus

  Cos(x)

  Vrednost funkcije je cos x.

 • Arkus tangens

  ArcTan(x)

  Vrednost funkcije je ArcTg x.

  Sve ostale trigonometrijske funkcije se mogu dobiti iz gornje 3.

 • Kvadratni koren

  Sqrt(x)

  Vrednost funkcije je √x.

 • Odsecanje decimala, ali tip ostaje REAL

  Int(x)

  Vrednost funkcije je celobrojni deo broja ali tip ostaje decimalan.
  PRIMER Int(123.56) je 123.0

 • Eksponencijalna funkcija ex

  Exp(x)

  Vrednost funkcije je broj 2.78182818285 (osnova prirodnog logaritma) podignut na stepen x.

 • Prirodni logaritam

  Ln(x)

  Vrednost funkcije je Ln x.

 • Sve aritmetičke funkcije mogu da se primene i na operande decimalnog tipa.

F. STRINGOVNE

 • Deo stringa

  Copy(s, i, j)

  Vrednost funkcije je deo stringa s počev od i-tog znaka stringa, u dužini od j znakova.
  PRIMER: Copy('Ponovac', 3, 5) je 'novac'.

G. LOGIČKE

 • Neparnost broja

  Odd(i)

  Vrednost funkcije TRUE ako je i neparan, a FALSE ako je paran.

 • Kraj datoteke

  Eof(f)

  Vrednost funkcije TRUE ako je pointer stigao na kraj datoteke f a FALSE ako on na bilo kom drugom mestu u datoteci.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije