Položaj Hidrografija	Stanovništvo Priroda Istorija Stari zanati	Privreda

Divlji širak
Sorghum halepense

Taksonomija

  • Carstvo: Plantae
  • Razdeo: Magnoliophyta
  • Klasa: Liliopsida
  • Red: Poales
  • Rod: Sorghum
  • Porodica: Poaceae

Opšti opis

Sorghum halepense, u narodu poznat pod nazivima divlji sirak, metla ili koštan, je višegodišnja biljka visine oko jednog, mada nekad dostiže visinu i do tri metra. Pri osnovi je busenasto razgranata, sa dobro razvijenim rizomima, koji su krato puzeći i sa stolonima. Rizomi su podzemni izdanci izduženog oblika sa neograničenim rastenjem. Osovina je valjkasta, zadebljala i služi kao rezervoar hranljivih materija. Kod korovskih biljaka, kao što je divlji sirak, služe za magacioniranje hrane i vegetativno razmnožavanje, obrazujući brojne nadzemne izdanke. Na jednom hektaru obradive površine može da se nade i do tri tone rizoma ove biljke iz familije trava (Poaceae). Na ovaj način se divlji sirak vro brzo i efikasno širi, zauzimajući nove površine.

Stanište

Ova korovska vrsta je u našu zemlju uneta i naturalizovana. Rasprostranjena je u oblasti Mediterana, Orijenta, Kavkaza, istočne Indije, Kine, Kanade, Severne Amerike, Meksika, Kube i Kolumbije (Hartzler and Chapell, 1981). Pripada zeljastoj vegetaciji na staništima koja su pod snažnim uticajem čoveka. Divlji sirak raste na toplim i suvim mestima, na peskovima, utrinama, sušnim njivama, vinogradima i voćnjacima, u okopavinama i na ruderalnim staništima.

Razmnožavanje

On se razmnožava semenom i rizomima, a klija u proleće i tokom leta. Odrasla biljka u jednoj godini ima reprodukciju od 8000-25000 semenki, čija se klijavost u zemljištu održava i do 10 godina, što otežava njegovo suzbijanje. Masovnom širenju ovog korova doprinela je i neadekvatna obrada zemljišta, kao i njegova otpornost na najčešće upotrebljavane herbicide (triazinske i hormonske). Na većem broju obradivih površina (preko 70%), sirka ima po celoj površini u brojnosti od preko 30 jedinki/m2. česte su površine sa brojnošću od 150-200 jedinki divljeg sirka.

Seme divljeg sirka

Seme divljeg sirka ima osobinu mirovanja sve dok se ne ispune potrebni uslovi za njegovo nicanje. Taj period može da iznosi i preko dvadeset godina. Najvažniji ekološki faktor koji uslovljava klijanje semena je temperatura zemljišta, koja mora da bude izmedu 20 i 30 stepena C. Lapravo zbog toga je klijanje intenzivnije na površini zemljišta ili na manjim dubinama. Procenat klijanja semena se smanjuje sa povećanjem duhine na kojoj se seme nalazi. Klijanci divljeg sirka, šest do osam nedelja od nicanja, poćinju da se bokore i obrazuju rizome. Obrazovani rizomi tokom prve godine prezimljavaju i već u proleće naredne godine imaju sposobnost regeneracije. Mlada biljka je dobre krmne vrednosti, ali ima i slučajeva trovanja ovom biljkom, jer sadrži cijanogeni glikozid.

Suzbijanje divljeg sirka u kukuruzu

U Nišavskom regionu divlji sirak (Sorghum halepense) postaje sve veci problem. Veoma je znacajna korovska vrsta u proizvodnji kukuruza. štete od ovog korova su velike. Divlji sirak je višegodišnji travni korov. Njegovo razmožavanje je iz rizoma i semena. Seme ima osobinu mirovanja sve dok se ne ispune potrebni uslovi za njegovo nicanje,a to može trajati i do dvadeset godina. Seme klija na temperaturi od 20-30 0C. Rizomi su debeli i mogu dostici dužinu i do 1 m. Odrasla biljka oslobada veliki broj semenki u toku godine što nam otežava suzbijanje. Borba protiv ovog korova je složena. Ona obuhvata preventivne, agrotehnicke, plodored, mehanickei hemijske mere. širenju ovog korova dosta je doprinela i besparica u poljoprivredi a samim tim i neadekvatna obrada zemljišta kao i stvorena otpornost na najcešce upotrebljavane herbicide. Obrada zemljišta je vrlo bitna u suzbijanju divljeg sirka. Najefikasnije suzbijanje. Postiže se dubokim oranjem. Rizomi i seme prilikom dubokog oranja brže gube svoju životnu sposobnost, jer nema optimalnih uslova za klijanje i nicanje na vecoj dubini u zemljištu. Rizomi se izbacuju na povrzinu zemljišta gde su izloženi suši i niskim temperaturama, što smanjuje mogucnost regeneracije. Kao obavezna mera suzbijanja divljeg sirka potrebna je adekvatna primena herbicida kao redovna mera zaštite u kukuruzu. Postoji nova tehnologija u suzbijanju divljeg sirka u kukuruzu pod nazivom DUO SISTEM a zasnovana je na kombinaciji herbicida Focus Ultra i herbicida kukuruza olerantnih prema aktivnoj matriji cikloksidim. Tolerantnost kukuruza prema cikloksidimu dobijena je selekcijom mutanata u kulturi. Kukuruz dobijen na ovaj način ije genetski modifikovan. Na ovaj nacin proširili smo paletu preparata za suzbijanje ravnih korova. Hibrid sa kojim se Focus Ultra primenjuje je hibrid NS-444 Ultra. rednost ove tehnologije DUO SISTEM je u superiornosti u suzbijanju travnih korova osebno u stresnim uslovima i u bilo kojoj fazi kukuruza jer nema ogranićenja. Praktično rimenjuje se sve dok možemo ući u kukuruz. Ogranicenje je herbicid partner koji se koristi za suzbijanje širokolisnih korova. Posebna vrednost tehnologije DUO SISTEMA gleda se u mogućnosti efikasnog suzbijanja divljeg sirka iz rizoma koji nam je veliki roblem . Usev kukuruza pokazuje veliku osetljivost prema divljem sirku, kako u početku egetacionog perioda, tako i tokom vegetacije.

U P O Z O R E NJ E ! ! !

Divlji sirak spada u najopasnije korovske vrste u svetskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Na obradivim povrčinama, zakorovljenim divljim sirkom, neophodno je primeniti dugoručne i sistematske mere suzbijanja ovog izuzetno štetnog i veoma otpornog korova. Sistem mera suzbijanja mora obuhvatati agrotehničke mere i primenu herbicida primenjujući preventivne mere u cilju sprečavanja pojave rezistentnih biotipova divljeg sirka.

Literatura

  1. "Osobine divljeg sirka i njegovo suzbijanje u voćnjacima i vinogradima"-Dakić Piljo i Vuksanović Branka
  2. "Britanika"-prof.dr. Radivoje Mikić, Gojko Tešić, magistar Vasa Pavković i magistar Mileta Aćimović Ivkov

Linkovi

Slike

Pripremio: Aleksandar Tiodorović, IV-6

Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2008 - 2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimn. "Veljko Petrović" Sombor | CSS-Cvele |