Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Komande TURBO PASCAL-a

Za komotniji rad u okruženju Turbo Pascala, korisno je naučiti neke njegove komande. <taster> je način označavanja tastera na tastaturi. Sve ove komande se mogu dobiti uz sistema padajućeg menija u koji se ulazi sa F10 ili klikom miš. Medjutim za brži rad korisno je naučiti sledeće prečice:

A. Načini rada tastature

 • Ubacujući - INSERT

  <Ins>| <Insert> | <Einf>

  U ovom načinu rada na mestu na kom se nalazi kurzor ubacuje se otkucani taster. Ostatak teksta se pomera u desno ako ga ima.

 • Prekucavajući - OVERWRITE

  <Ins>| <Insert> | <Einf>

  U ovom načinu rada na mestu na kom se nalazi kurzor se zamenjuje sa otkucanim tasterom. Nije moguće otvoriti novi red.

Promena režima rada tastature se vrši pritiskom na taster <INS>

B. Rad sa prozorima

 • Otvaranje prozora

  <F3> | <ALT> + <f> zatim <o>

  U prozor će biti učitan sadržaj tekstualne datoteke koju korisnik izabera. po difoltu su ponuđene datoteke koje imaju nastavak .PAS Ako datoteka ne postoji, već nameravamo otvoriti novu, tada je dovoljno napisati ime koje ne postoji na ponuđenom folderu.

 • Zatvaranje prozora

  <ALT> + <F3>| <ALT> + <w> zatim <c>

  Prozor koji je aktivan se zatvara i ako nije zapisan ili je bilo promene nakon poslednjeg zapisivanja, biće vam ponuđena mogućnost da zapišete sadržaj prozora.

 • Zapisivanje sadržaja prozora

  <F2>| <ALT> + <f> zatim <s>

  Sadržaj aktivnog prozora se zapisuje u datoteku pod imenom koje je dodeljeno prozoru. Ako datoteka ne postoji tada se otvara dijalog prozor u kome je potrebno upisati ime datoteke u koju će biti zapisan sadržaj prozora. Ako se nastavak izostavi, datoteci se dodaje nastavak .PAS.

 • Minimizacija, maksimizacija prozora

  <F5>| <ALT> + <w> zatim <z>

  Prozor se naizmenično povećava i smanjuje svaki put kad se zada ova komanda.

 • Promena dimenzija i položaja prozora

  <CTRL> + <F5>| <ALT> + <w> zatim <s>

  Po aktiviranju ove komande, prozor umesto duplog okvira dobija jednostruki. Sada sa strelicama pomerate ceo prozor u smeru strelice a sa <CTRL>+ <strelica> menjamo dimenzije prozora. Da biste označili kraj ove operacije, pritisnite taster ENTER.

 • Kaskadno aranžiranje prozora (kada ih ima više otvorenih)

  <ALT> + <w> zatim <s>

  Po aktiviranju ove komande, prozori se poslažu tako da izgledaju kao da su jedan u drugom. Pri tome se vide naslovi tj. gornji okvir svih prozora.

 • Pločasto aranžiranje prozora (kada ih ima više otvorenih)

  <ALT> + <w> zatim <t>

  Po aktiviranju ove komande, prozori se poslažu jedan pored drugog. Pri tome se vide Turbo Pascal sam određuje njihov raspored, vodeći računa o njihovim dimenzijama tako da to izgleda što ravnomernije.

 • Prelazak iz jednog u drugi prozor (kada ih ima više otvorenih)

  <F6> | <ALT> + <w> zatim <n>

  Prebacuje se aktivnost prozora sa trenutno aktivnog na sledeći u listi prozora.

 • Prelazak iz jednog u drugi prozor (kada ih ima više otvorenih)

  <SHIFT> + <F6> | <ALT> + <w> zatim <p>

  Prebacuje se aktivnost prozora sa trenutno aktivnog na prethodni u listi prozora.

C. Sintaksna analiza i prevođenje

 • Prevođenje koda aktivnog prozora u izvršni kod i startovanje.

  <CTRL> + <F9>| <ALT> + <r> zatim <r>

  Pod pretpostavkom da se u prozoru nalazi kod programa u Pascalu, Turbo pascal ovu komandu radi u dve faze.
  Prvo se proverava sintaksna ispravnost koda. Ako ima grešaka zaustavlja se proces prilikom nailaska na prvu grešku i obaveštava se programer o tome. Dogod ima sintaksnih grešaka, ovaj proces se ponavlja.
  Druga faza se pokreće kada je program sintaksno dobro napisan. tj. izvršni program se učitava u memoriju i startuje.

 • Pogled na izvršni ekran

  <ALT> + <F5>| <ALT> + <d> zatim <u>

  Turbo pascal daje sadržaj izvršnog ekrana, tj onog koji prikazuje tok programa i vrednosti koje se izvršnom ekranu prikazuju. Povratak u editor je pritiskom na bilo koji taster.

D. Šetnja po editoru:

 • Otvaranje novog reda

  <ENTER>

  Ovaj taster otvara novi red u tekstu. Ako se kurzor nalazi na kraju reda, tada se otvara novi, prazan, sledeći red. Ako je kurzor na početku reda, tada se otvara novi, prazan, prethodni red. Ako je kurzor u sredini reda, tada se otvara novi sledeći red ali on nije prazan već je u njemu deo koji je bio u prethodnome redu od kurzora do kraja.

  Ovo radi samo u ubacujućem (insert) režimu rada tastatite. U prekucavajućem (overwrite) načinu rada nema otvaranja novih redova.

 • Normalno kretanje

  <←>, <↑>, <↓>, <→>

  Uz pomoć četiri tastera strelica koje se nalaze između alfabetskog i numeričkog dela tastature, vrši se kretanje po tekstu koji se nazazi zapisan u editoru. Jedino nije moguć silazak ispod poslednjeg reda. Ako je to potrebno, mora se otvoriti novi red sa <ENTER>.

 • Skokovito kretanja

  <PgUp> - skok na prethodnu stranicu.

  <PgDp> - skok na sledeću stranicu.

  <Home> - skok na početak reda.

  <End> - skok na kraj reda.

  <Ctrl> + <←> - skok na početak prethodne reči.

  <Ctrl> + <→> - skok na početak sledeće reči.

  <Ctrl> + <Home> - skok na prvi vidljivi red u prozoru.

  <Ctrl> + <End> - skok na poslednji vidljivi red u prozoru.

  <Ctrl> + <PgUp> - skok na početak dokumenta.

  <Ctrl> + <PgDn> - skok na kraj dokumenta.

E. Brisanje teksta:

 1. <Del> - Brisanje znaka koji je na mestu kurzora. Ostatak teksta se povlači u levo.
 2. <BackSpace> - Brisanje znaka koji je levo od mesta kurzora. Ostatak teksta se povlači u levo.
 3. <Ctrl> + <t> - Brisanje reč na mestu kurzora. Ostatak teksta se povlači u levo.
 4. <Ctrl> + <z> - Brisanje reda u kom je kurzor. Ostatali redovi se povlače na gore.
 5. Brisanje bloka - vidi dole operacije sa blokovima.

F. Ostalo:

 • Undo - vraćanje poslednje (ili nekoliko poslednjih) operacija

  <ALT> + <BackSpace>| <ALT> + <e> zatim <u>

 • Find - traženje željenog teksta u prozoru

  <Ctrl> + <q> zatim <f>| <ALT> + <s> zatim <f>

  Nakon neke od ove dve komande, otvara se prozor za dijalog koji je potrebno popuniti.

 • Search/Replace - traženje željenog teksta i njegova zamena sa novim tekstom.

  <Ctrl> + <q> zatim <a>| <ALT> + <s> zatim <r>

  Nakon neke od ove dve komande, otvara se prozor za dijalog koji je potrebno popuniti.

G. Komande dibagera:

U slučaju kada je potrebno otkriti logičku gre[ku u programu, lakše je to izvesti kada se program izvršava red po red, a naro;ito ako pri tome posmatramo vrednosti promenljivih.

 • Izvršavanje programa red po red bez ulaska u kod potprograma

  <F8>

  Prilikom nailaska na potprogram, izvršva se ceo potprogram.

 • Izvršavanje programa red po red sa ulaskom u kod potprograma

  <F7>

  Prilikom nailaska na potprogram, ulazi se u njegov kod (ako je moguće) i izvršva se dalje red po red.

 • Izvršavanje programa do mesta na kom se nalazi kurzor

  <F4>

 • Izvršavanje programa od trenutno zaustavljenog mesta do kraja programa

  <Ctrl> + <F9>

 • Ponovno izvršavanje programa od početka (reset)

  <Ctrl> + <F2>

 • Postavljanje prekidnih tačaka

  <Ctrl> + <F8>

 • Izračunavanje izraza i promena vrednosti promenljivih

  <Ctrl> + <F4>

  Nakon ove komande pojavljuje se dijalog prozor koji je potrebno popuniti.

 • Otvaranje prozora za posmatranje vrednosti promenljivih

  <ALT> + <d> zatim <w>

  Po aktiviranju ove komande, otvara se prozor za posmatranje promenljivih. On postaje aktivan a postavljen je u donjem delu. Sada sa tasterom <INS> dodajemo imena promenljivih koje nameravamo posmatrati. Tasterom <DEL> uklanjamo imena promenljivih koje nam više nisu interesantne.

H. Operacije sa blokovima:

Za učenike koji misle ozbiljmije da se bave programiranjem, ili su spremni da uz malo dodatnog umnog napora olakšaju sebi rad u TP okruženju ove komande su od velike pomoći.

  Ceo postupak se izvodi u 3 koraka.
 1. Obeležavanje bloka
 2. Postavljanje kurzora na odredišno mesto (ako je potrebno)
 3. Komanda

1. Obeležavanje bloka

Postoji nekoliko načina obeležavanja bloka:

 • a.) tastatura i blok operacije početak i kraj
  • Postavite kurzor na početak bloka
  • <CTRL> + <k> zatim <b>
  • Postavite kurzor na kraj bloka
  • <CTRL> + <k> zatim <k>
 • b.) tastatura i SHIFT + kretanje po editoru
  • Postavite kurzor na početak bloka
  • <SHIFT> + <bilo koja komanda za kretanje po editoru>
 • c.) miš
  • Izvršite operaciju prevlačenja mišem.
 • d.) obeležavanje reči na kojoj je kurzor
  • <CTRL> + <k> zatim <T>
 • e.) obeležavanje reda u kome je kurzor
  • <CTRL> + <k> zatim <L>

Bez obzira koji ste način upotrebili, imaćete selektovan blok teksta.

2. Postavljenje kurzora na odredišno mesto

Neke od operacija sa blokovima podrazumevaju da će se akcija odvijati na mestu na kom se nalazi kurzor. Zbog toga je kod takvih operacija potrebno postaviti kurzor na to mesto.

3. Komande za rad sa blokovima:

 • Kopiranje bloka na mesto kurzora

  <CTRL> + <k> zatim <c>

 • Pomeranje celog bloka za jedno mesto u desno (indent)

  <CTRL> + <k> zatim <i>

 • Pomeranje celog bloka za jedno mesto u levo (unindent)

  <CTRL> + <k> zatim <u>

 • Brisanje bloka

  <CTRL> + <k> zatim <z>| <Ctrl> + <Del>

 • Cut - Brisanje bloka sa slanjem bloka na ClipBoard

  <SHIFT> + <Del>| <Alt> + <e> zatim <t>

 • Copy - Slanje sadržaja bloka na ClipBoard

  <CTRL> + <Ins>| <Alt> + <e> zatim <c>

 • Paste - Donošenje sadržaja bloka sa ClipBoarda na mesto kurzora.

  <SHIFT> + <Ins>| <Alt> + <e> zatim <p>

 • Zapisivanje bloka u datoteku

  <CTRL> + <k> zatim <w>

  Nakon ove komande otvara se dijalog prozor koji je potrebno ispravno popuniti.

 • Učitavanje bloka iz datoteke na mesto kurzora

  <CTRL> + <k> zatim <r>

  Nakon ove komande otvara se dijalog prozor koji je potrebno ispravno popuniti.

 • Štampanje bloka

  <CTRL> + <k> zatim <p>

  Da bi ova komnada radila, morate imati povezan printer.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije