Gradivo III razreda u Gimnaziji "Veljko Petrović"

Računarstvo i Informatika

Tipovi u PASCAL-u

U programskim jezicima tipovi podataka definišu skup vrednosti i dozvoljenih operacija sa tim vrednostima.

U PASCALU, tipovi se dele na tri grupe:

A. PROSTI

 1. Celobrojni (ORDINARAN) - sintaksa opisana u delu sintaksna pravila.

  Spisak celobrojnih tipova za neka PASCAL okruženja.

  Operacije definisane nad ovim tipom su: +, -, *, DIV i MOD


 2. Decimalni - sintaksa opisana u delu sintaksna pravila.
  • Real    2.9e-39..1.7e38   6 B; 11-12 znač. cif.
  • Single   2.9e-39..1.7e38   4 B; 7-8 znač. cif.
  • Double  5.0e-324..1.7e308   8 B; 15-16 znač. cif.
  • Extended 3.4e-4932..1.1e4932  10 B; 19-20 znač. cif.
  • Comp    -9.2e18..9.2e18   8 B; 19-20 znač. cif.

  Operacije definisane nad ovim tipom su: +, -, * i /

 3. Logički
  • Boolean - TRUE ili FALSE.

   Operacije definisane nad ovim tipom su: AND, OR, NOT i XOR

   Relacione operacije : <, >, =, <=, >= i <>, definisane su nad aritmetičkim, tekstualnim i logičkim tipom, a kao rezultat daju konstante koje su tipa boolean.

   Pripadnost skupu : IN, koja je definisana nad skupovnim tipom, takođe rezultat daje konstante tipa boolean.


 4. Znakovni - sintaksa opisana u delu sintaksna pravila.
  • Char (ORDINARAN) - tekst. pod. dužine tačno jedan.
   Skup simbola je dat u ASCII tabeli znakova. Ima ih 256. To su cifre, slova, specijalni znaci i kontrolni karakteri.

  • String[b]  - niz od min 0 do max b znakova (tip CHAR).
   Ovaj tip je u stvari složen tip ali pošto se mnogo koristi a ima i dosta standardnih procedura i funkcija, često se u literaturi svrstava u proste tipove.
  • Operacija definisane nad ovim tipom je + (slepljivanje).

   Ako je [b] izostavljeno, tada se zauzima 1/4 KB memorije za ovaj podatak (256 Bajtova).


 5. Nabrojivi-korisnički (ORDINARAN)

  Nabrojivi tip predstavlja uređeni skup vrednosti, navođenjem identifikatora koji predstavljaju njihovu vrednost. Njihov redosled pri navođenju određuje njihove odnose.

  Sintaksa:

  (identifikator{, identifikator})

  Identifikatori u definiciji tipa postaju konstante ovog nabrojivog tipa.

  Prva konstanta ima ordinaran broj 0, druga 1 i tako dalje.

  type Boja = (Tref, Karo, Herc, Pik);

  Shodno ovoj deklaraciji, Herc je konstanta tipa boja. Standardna funkcija Ord daje ordinarnost nabrojive konstante. U ovom primeru:

  • Ord(Tref) = 0
  • Ord(Karo) = 1
  • Ord(Herc) = 2
  • i tako dalje.

 6. Intervalni (ORDINARAN)

  Sintaksa:

  [početna_vrednost..krajnja_vrednost]

  Početna_vrednost i krajnja_vrednost su konstante koje mogu biti nekog celobrojnog, nabrojivog - (korisničkog) ili tipa CHAR. Takođe prva konstanta mora biti manja od druge.

2. SLOŽENI

 1. SKUPOVI u PASCAL-u predstavljaju strukturu podataka.

  Sintaksa:

  SET OF tip_elemenata

  Dozvoljeni tipovi u paskalskom skupu su oni koji imaju max 256 elemenata, tačnije oni koji imaju ordinarne vrednosti elemenata od 0 do 255. Byte, Char te intervalni i nabrojivi tip, koji zadovoljavaju ovaj uslov.

  Operacije definisane nad ovim tipom su: +, -, *. Unija, razlika i presek skupova respektivno.

  Operacija pripadnosti skupu : IN, definisana je nad ovim tipom, ali za rezultat daje konstante tipa boolean.

  Članovi skupa (skupovna konstanta) pišu se u uglastim zagradama [], i moraju biti istog tipa.


 2. NIZOVI u PASCAL-u predstavljaju strukturu podataka.

  Sintaksa:

  ARRAY [tip_indeksa{, tip_indeksa}] OF tip_elemenata

  Dozvoljeni tipovi za indeks su samo ordinarni, no praktično se uvek upotrebljava intervalni tip.

  Tip elementa može biti bilo koji.

  Indeks u stvari predstavlja mesto elementa u nizu dok dimenzija niza zavisi od toga sa koliko mesta u nizu je određen elemenat niza.

  PRIMER 1: ARRAY [1..50] of string predstavlja niz koji ima 50 članova koji su tipa string, i koji se nalaze na mestima koja su označena brojevima od 1 do 50.

  PRIMER 2: ARRAY ['A'..'M'] of boolean predstavlja niz koji ima 13 članova koji su logičkog tipa, i koji se nalaze na mestima koja su označena velikim, slovima od 'A' do 'M'.

  PRIMER 3: Kada bi trebali da šahovsku tablu definišemo kao niz u kome će se nalaziti figure označene slovima, to bi u stvari bio dvodimenzionalni niz: ARRAY ['a'..'h', 1..8] of Char.

  Članovima niza se pristupa:

  ime_niza[index{, index}]

  Pri tome je

  • ime_niza - promenljiva tipa niz (ARRAY)
  • ime_niza[index] - promenljiva tipa tip_elementa
  • index - izraz koji predstavlja na kom mestu u nizu ime_niza se nalazi podatak.
  • broj indexa u [] predstavlja dimenziju niza i mora se slagati po broju, i po tipu sa onima u deklaraciji niza.

  Tip STRING je u stvari predefinisani tip niza:

  TYPE String = ARRAY [0..255] OF Char;

  Kada ovo znamo, možemo direktno pristupati znakovima u stringovima sa ime_stringa[i], gde i predstavlja poziciju karaktera u stringu. Ime_stringa[0] je znak čiji ordinarni broj predstavlja dužinu stringa tj. length(s) = ord(s[0]).


 3. SLOGOVI su jedina struktura podataka u PASCAL-u koja dozvoljava da njeni elementi budu razliŧitog tipa.

  Sintaksa:

  RECORD

     {ime_polja:tip_podatka};

  END;

  Dozvoljeni su svi tipovi za tip_podatka.

  Slog zauzima onoliko memorije u bloku podataka koliki je zbir svih njegovih elemenata.

  Pristup elementima sloga je:

  slogovna_promenljiva.ime_polja

  Ili uz pomoć naredbe WITH:

  WITH slogovna_promenljiva DO

     naredba;

  Najčešće je to složena naredba unutar koje više nije potrebno pisati ime slogovne promenljive, već samo ime_polja.


 4. Datoteke su jedina struktura podatak u turbo PASCAL-u koja ne zavisi od 64KB memorijskog bloka za podatke.

  Sintaksa:

  FILE OF tip_podatka

  Dozvoljeni su svi tipovi za tip_podatka.

  Datoteka ovog tipa je sastavljena od podataka koji su svi tipa tip_podatka. Prilikom čitanja ili upisivanja podataka iz/u datoteke, promenljiva koja se koristi u procedurama Read i Write mora biti tipa tip_podatka.

  Specijalan predefinisani tip Text predstavlja tip tekstualne datoteke.

  TYPE Text = FILE OF Char;

  Datoteka tipa Text je sastavljena od znakova. Prilikom čitanja ili upisivanja podataka iz/u datoteke važe isti principi kao i kod monitora, jedino što ovde nema ograničenja od 80 znakova u jednom redu.

  Prilikom čitanja, nakon procedure Read pointer ostaje na mestu iza učitanog podatka ili prelazi u novi red ako je učitan poslednji podatak iz rada. nakon procedure Readln, podatak se prebacuje u promenljivu iz liste parametara procedure (ako je to moguće) a pointer nakon toga prelazi u novi red.

3. POKAZIVAČKI

 1. Pokazivači - memorijske adrese

  Sintaksa:

  Pointer - predefinisani tip koji ne pokazuje na određen tip.

  Sintaksa:

  ^tip  - pokazivač na tip tip.

  Rezervisana reč nil je konstanta tipa pointer koja ne pokazuje ninašta.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije